Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Liva Schoonmaakbedrijf BVBA

Maatschappelijke zetel: Schouwingstraat 43/B1 - B-9032 Wondelgem (Gent)
Telefoon: +32(0)9.227.57.00
E-mailadres: info@livaschoonmaak.be
Ondernemingsnummer: BTW BE0838.528.277
IBAN: BE1111 11111 1111 1111

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangekocht via de webshop aangeboden op deze website. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de algemene voorwaarden van Liva Schoonmaakbedrijf BVBA is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Aankoop en Betaling
De overeenkomst tussen Liva Schoonmaakbedrijf BVBA en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Liva Schoonmaakbedrijf BVBA gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd, de bestelling heeft afgerond en u van Liva Schoonmaakbedrijf BVBA een bevestiging heeft ontvangen… Liva Schoonmaakbedrijf BVBA behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bijvoorbeeld in het geval van, dochniet gelimiteerd tot, – grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. Liva Schoonmaakbedrijf BVBA bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht. Betaling van producten gekocht bij Liva Schoonmaakbedrijf BVBA geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving (bankgiro) of via de andere voorgestelde online betaalmogelijkheden. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens, versleuteld met SSL technologie, over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. Liva Schoonmaakbedrijf BVBA is op generlei wijze aansprakelijk voor gebreken, storingen en andersoortige disfuncties veroorzaakt door de dienstverlener van de betalingsmogelijkheden. In geval van niet tijdige betaling is Liva Schoonmaakbedrijf BVBA bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen De algemene voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en Levertijden
De door Liva Schoonmaakbedrijf BVBA opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering zijn louter indicatief. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper. Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst of externe transporteur tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop.

Productinformatie
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Liva Schoonmaakbedrijf BVBA is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. De producten aangeboden door Liva Schoonmaakbedrijf BVBA voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht. De koper is exclusief aansprakelijk voor het gebruik van het aangekochte product. Het is mogelijk dat Liva Schoonmaakbedrijf BVBA op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Liva Schoonmaakbedrijf BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bedenktijd (zichttermijn) en retourneren
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Dit geldt evenwel enkel voor stockproducten en dus niet voor orders op bestelling of orders op maat. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product te doen via een ondubbelzinnige verklaring waarin u aangeeft de overeenkomst te herroepen.. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender. Liva Schoonmaakbedrijf BVBA betaalt u het aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen, dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Gebreken
U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden: Werden de juiste goederen geleverd? Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik? Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Liva Schoonmaakbedrijf BVBA te melden. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Liva Schoonmaakbedrijf BVBA. Enige vordering in rechte aangaande verborgen dient, op straffe van verval, ingesteld te worden binnen twee maanden na ontdekking ervan.De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Liva Schoonmaakbedrijf BVBA. Geloste goederen vertoeven op de plaats van lossing volledig op het risico van de koper. Elke klacht over de goederen na plaatsing van deze goederen is onontvankelijk. Schade ten gevolge van onoordeelkundige plaatsing kan nooit aanleiding geven tot schadeloosstelling door de verkoper.

Overmacht
Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Liva Schoonmaakbedrijf BVBA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Liva Schoonmaakbedrijf BVBA niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Liva Schoonmaakbedrijf BVBA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Liva Schoonmaakbedrijf BVBA haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Liva Schoonmaakbedrijf BVBA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Liva Schoonmaakbedrijf BVBA niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen
Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld.. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Kwaliteit
Alle ter beschikking gestelde stalen zijn louter indicatief en niet bindend. Tussen tentoongestelde en geleverde goederen kunnen tint-, maat- en structuurverschillen voorkomen. Ook binnen een lot van bestelde producten kunnen deze verschillen bestaan. Dit is eigen aan artisanale- en natuurproducten en wordt erkend en aanvaard door de koper bij bestelling. Voor geen van onze producten kunnen wij garanderen dat ze vorstvrij zijn. Plaatsing van onze goederen op plaatsen die onderhevig kunnen zijn aan vorst gebeurt steeds op risico van de koper.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Liva Schoonmaakbedrijf BVBA of rechthoudende derden. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van de verkoper, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de verkoper behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

Vragen en klachten
Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. Liva Schoonmaakbedrijf BVBA behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

Geschillen
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Liva Schoonmaakbedrijf BVBA, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Liva Schoonmaakbedrijf BVBA, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Zowel Liva Schoonmaakbedrijf BVBA als de koper heeft recht enige betwisting met betrekking tot de bestelling voor te leggen aan de alternatieve geschillenbeslechting beschikbaar via: https://ec.europa.eu/odr

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Liva Schoonmaakbedrijf BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Liva Schoonmaakbedrijf BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Liva Schoonmaakbedrijf BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Liva Schoonmaakbedrijf BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Liva Schoonmaakbedrijf BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Liva Schoonmaakbedrijf BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Hebt u vragen?

Of wenst u een offerte op maat?